ČINNOSTI

báňská činnost

V rámci poskytování inženýrských aktivit je společnost Báňské projekty Ostrava spol. s r.o. schopna plnit specifické požadavky zákazníků a také pokrýt všechny projektové etapy díla. Projekt dolu tak může současně zahrnout i komplexní řešení povrchové situace, problematiku zásobování energiemi, dopravní infrastrukturu na povrchu nebo zahlazování následků hornické činnosti.

 • Pre – Feasibility study
 • Feasibility study
 • Opportunity study
 • Vyhodnocení zásob ložiska
 • Způsob dobývání ložiska
 • Studie otvírek dolů a pater
 • Ekonomické rozvahy
 • Personální studie
 • Časové harmonogramy
 • Výpočty zásob ložiska
 • Řešení hloubení jam a velkoprostorových důlních děl
 • Řešení otvírky, přípravy a dobývání
 • Řešení vertikální a horizontální dopravy
 • Řešení větrání a klimatizace
 • Řešení odvodňování dolů
 • Řešení energetického zajištění důlních provozů
 • Příprava dokumentace pro územní a stavební řízení
 • Program řízení výstavby
 • Zprostředkování návazných prací a služeb
 • Vlastní dozor nad realizací díla
 • Technický dozor při náběhu provozu
 • Koordinace režimu technické údržby
 • Smluvní periodické kontroly a revize
 • Návrh opatření vůči vlivům poddolování na objekty a inženýrské sítě
 • Technické projekty likvidace a zajištění dolů
 • Návrh alternativního využití likvidovaných důlních děl
 • Návrh zahlazování následků těžební činnosti na povrchu

povrchová činnost

Na základě dlouholetých zkušeností s komplexními projekčními službami ve všech hornických odvětvích, společnost Báňské projekty Ostrava spol. s r.o. plynule navázala na tyto zkušenosti a úspěšně rozšířila působnost pro stavby městské infrastruktury, a to se zaměřením na vodohospodářské stavby, dopravní infrastrukturu a stavby pozemního stavitelství.

 • Projekční a inženýrská příprava staveb vodního hospodářství v urbanizovaných oblastech
 • Navrhování veřejných kanalizačních systémů
 • Navrhování veřejné infrastruktury pro zásobování pitnou vodou
 • Navrhování studní a zemních vsaků
 • Hospodaření s dešťovými vodami
 • Navrhování podpovrchových liniových a vertikálních objektů prováděných hornickým způsobem
 • Služby v oboru dopravních staveb většinou jako přidružené stavby k vodohospodářským a pozemním stavbám
 • Navrhování nových místních komunikací včetně rekonstrukcí, chodníků, propustek, odvodnění komunikací a návazné činnosti na dopravní stavitelství
 • Technicko-ekonomické poradenství
 • Zastupování klientů ve styku s veřejnou správou
 • Zajišťování komplexních služeb při povolování stavebních záměrů
 • Zajištění potřebných povolení a souhlasů
 • Výkon technického dozoru investora na stavbě
 • Autorský dozor v průběhu realizace stavby
 • Koordinátor BOZP

Kontakt